December 2012

Bulletin Date: 
vri, 14/12/2012

Geliefde broeders en zusters,

Het jaar thema van 2012 was Jezus zien en ervaren en intens van Hem genieten.

De jaartekst voor 2012 was “Wie in Mij gelooft, zoals de schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Toen ik de planning maakte voor dit jaar wat de thema´s van preken betreft, had ik eerst de gedachte om veel over de Heilige Geest te spreken. Toch werd het in de loop van 2012 anders geleid. Het hoofd thema werd in het kader van ons jaar thema: Opwekking. Dit heeft echter alles met de heilige Geest te maken. Een opwekking wordt in de hemel geboren. Een opwekking begint bij God. We dachten na over de kenmerken van opwekking en dat aan de hand van de boeken Ezra en Nehemia en het leven van Esther. Wat bezielde deze mannen en vrouw?

Wat ze gemeenschappelijk hadden was een enorme passie voor Gods volk en een diepe bewogenheid voor de treurige toestand van Jeruzalem, de stad waar Gods eer, Gods Naam, Gods heerlijkheid mee verbonden is. Deze passie vervulde hen met enorme moed, ijver en opofferingsgezindheid. Die zelfde gezindheid tref je aan bij Mozes waarvan in Hebreeën 11:24-26 staat: “Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen.”

De gedrevenheid van deze mensen kwam voort uit een aanbiddend leven als gevolg van hun omgang met de Heere God. Het gevolg hiervan is betrokkenheid en inzet.

De parallel in deze tijd is dat Gods naam, eer en heerlijkheid verbonden is met het “Hemelse Jeruzalem, de Gemeente”. Elke preek die ik in onze gemeente voorbereid is met het gebed in mijn hart, Heere, geef ons de moed, ijver en betrokkenheid. Geef ons die passie van Esther, Nehemia en Ezra.

Nehemia bouwt de muur rondom de stad. Een muur in de Bijbel heeft de functie om scheiding te maken tussen heilig en onheilig (Ezechiel 42:20). Een muur is er om onderscheid te maken tussen heilig en onheilig. Als het volk bouwt aan deze muur dan bouwen de meesten voor hun eigen huis. Heiliging begint namelijk niet in de gemeente, maar thuis. Een opwekking begint in je eigen hart, dan in je gezin en dan in de gemeente. De bouw van de stad en de bouw van de muur is een prachtig nieuw testamentisch beeld van de bouw van de gemeente. Mannen, vrouwen, vaders met hun dochters, edelsmeden, leiders en dienaars allemaal met die ene visie: schouder aan schouder te bouwen aan Gods gemeente met je gaven en je talenten.

Bereid zijn om geen aalmoezen te geven maar offers van toewijding. Ook in 2013 willen we bouwen met deze passie. Het oudste team wordt uitgebreid. Broeders en zusters worden bevestigd als diakenen en diaconessen. Dit zijn geen doelen op zich.

We hopen en bidden dat dit er toe leidt dat de gemeente ook in 2013 verder groeit in diepte en daardoor in aantal. Ook deze groei in diepte en aantal is niet het doel wat we voor ogen hebben. Wat we willen is datgene wat Ezra, Nehemia, Esther en alle mannen en vrouwen Gods voor ogen hadden namelijk dat God verheerlijkt wordt in hun leven, hun gezinnen en in de gemeente.

Ook voor 2013 geldt ons verlangen zoals in 1 Petrus 4: 11 zo treffend verwoord:

als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Gods rijke zegen toegewenst,

Miel