Doopdienst

Doopdienst

Als iemand te kennen geeft dat hij of zij gedoopt wil worden wordt er een doopstudie gegeven. Op grond van een getuigenis dat Jezus Christus de Zoon van God is ( Hand. 8: 36-38) wordt de discipel in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes gedoopt. Deze samenkomst is openbaar waar familieleden, vrienden, buren en collega´s hartelijk welkom zijn. Daar wij hiervoor in onze samenkomstruimte geen gelegenheid hebben, gaan wij voor deze samenkomst naar een bevriende gemeente.

Wij kennen in onze gemeente de doop door onderdompeling op grond van ons persoonlijk getuigenis in Jezus Christus.
Welke stappen geeft de bijbel aan die op bekering volgen?
Handelingen 2:41,42
Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.
En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.
Hieruit blijkt dat de volgende stappen werden genomen:
· Doop.
Aansluiten bij (Hand. 5:13,14); invoegen in (1 Petrus 2: 5; Hand. 9:26) de gemeente.
Deelnemen aan gemeenteleven zoals onderwijs (gemeentekring en gemeentelijke samenkomsten), gemeenschap (gemeentekring en zorg dragen voor elkaar), avondmaal vieren.
Doop na bekering.
Betekenis van de doop.
Eenwording met de dood en opstanding van Jezus.
Wij laten zien dat wij met Hem gestorven zijn en leven in de zekerheid met Hem uit het graf op te staan (Romeinen 6:3,4).
Begrafenis.
Wij begraven ons oude leven zonder God en belijden dat wij met Hem zijn opgewekt uit de dood (Galaten 3:27; Col. 2:11)
· Reiniging
De doop brengt tot uitdrukking dat wij gereinigd zijn van onze zonden
(Handelingen 22:16)
Daad van gehoorzaamheid (Handelingen 8:36,37; Marcus 16:16)
Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
Wie kan gedoopt worden?
Matteüs 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Handelingen 2:38 En Petrus antwoordde hun: bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Handelingen 2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.
Handelingen 8:12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.
Uit deze teksten en vele ander teksten blijkt dat de doop een besluit is wat genomen wordt nadat men:
Discipel geworden is.
Bekeert.
Zijn woord aanvaardt.
Geloof schonken.
Het blijkt uit al deze teksten dat dopen een persoonlijk besluit is na bekering.
Veelal hebben wij te maken met broeders en zusters die van mening zijn dat zij als kind gedoopt zijn.
Het blijkt uit deze teksten dat de doop die ouders voor hun kinderen kiezen, iets heel anders is.
De kinderdoop is een keuze van de ouders, waarin de ouders veelal te kennen geven aan God en de gemeenschap, dat zij in Hem geloven en hun kinderen gelovig willen opvoeden.
De doop, aan de hand van bovengenoemde teksten, is een keuze van degene die zich op bijbelse grondslag wil laten dopen na bekering. Dit is geen keuze van de ouders, noch van iemand anders, maar van hem die Jezus wil volgen.
Een uitvoerige bijbelstudie over dit onderwerp kunt u krijgen bij een van de oudsten. We geven hier enkel alleen aan welke leer van dopen wij toepassen.
Praktische uitwerking in onze gemeente.
Na bekering gaan wij in onze gemeente er vanuit dat iemand zich laat dopen. Vaak zit tussen bekering en doop een bepaalde tijd om hierin tot een besluit te komen. Dit is echter niet noodzakelijk zoals vele bijbelteksten aantonen. De gemeenteleden worden geholpen, om deze daad van gehoorzaamheid te volgen, door het geven van bijbels onderricht. Als iemand tot het besluit is gekomen, geeft hij dit te kennen aan een van de oudsten.
Na samen over de inhoud en motieven te hebben gesproken, wordt er een datum vastgesteld en maakt degene die gedoopt wordt dit zelf bekend in de eredienst.
Voor de doop handeling wordt een vraag gesteld, in het water, over bekering en geloofszekerheid, zodat de omstanders ervan getuigen kunnen zijn, dat hier daadwerkelijk een volgeling van Jezus gedoopt wordt.
In de doopdienst is er gelegenheid tot het geven van een getuigenis en wordt de discipel gedoopt in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest (Matt.28: 19)

 

Leer van dopen

Wij kennen in onze gemeente de doop door onderdompeling op grond van ons persoonlijk getuigenis in Jezus Christus.

Welke stappen geeft de bijbel aan die op bekering volgen?

Handelingen 2:41-42 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En Zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

Hieruit blijkt dat de volgende stappen werden genomen:

 

  • Doop
  • Aansluiten bij (Han 5:13-14); invoegen in (1 Pet 2:5; Han 9:26) de gemeente.
  • Deelnemen aan gemeenteleven zoals onderwijs (gemeentekring en gemeentelijke samenkomsten), gemeenschap (gemeentekring en zorg dragen voor elkaar), avondmaal vieren.

Doop na bekering

Betekenis van de doop:

 

  • Eenwording met de dood en opstanding van Jezus.Wij laten zien dat wij met Hem gestorven zijn en leven in de zekerheid met Hem uit het graf op te staan (Rom 6:3-4)
  • Begrafenis.Wij begraven ons oude leven zonder God en belijden dat wij met Hem zijn opgewekt uit de dood (Gal 3:27; Kol 2:11)
  • Reiniging De doop brengt tot uitdrukking dat wij gereinigd zijn van onze zonden(Han 22:16)
  • Daad van gehoorzaamheid (Han 8:36-37; Mar 16:16) Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

 

Wie kan gedoopt worden?

Matteüs 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hen lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

 Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Handelingen 2:41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

Uit deze teksten en vele ander teksten blijkt dat de doop een besluit is dat genomen wordt nadat men discipel geworden is. Het blijkt uit al deze teksten dat dopen een persoonlijk besluit is na bekering. Soms hebben wij te maken met broeders en zusters die van mening zijn dat zij als kind gedoopt zijn. Het blijkt uit deze teksten dat de doop die ouders voor hun kinderen kiezen, iets heel anders is. De kinderdoop is een keuze van de ouders, waarin de ouders veelal te kennen geven aan God en de gemeenschap, dat zij in Hem geloven en hun kinderen gelovig willen opvoeden.

De doop, aan de hand van bovengenoemde teksten, is een keuze van degene die zich op bijbelse grondslag wil laten dopen na bekering. Dit is geen keuze van de ouders, noch van iemand anders, maar van hem die Jezus wil volgen. Een uitvoerige bijbelstudie over dit onderwerp kunt u krijgen bij een van de oudsten. We geven hier enkel alleen aan welke leer van dopen wij toepassen. 

Vaak zit tussen bekering en doop een bepaalde tijd om hierin tot een besluit te komen. Dit is echter niet noodzakelijk zoals vele bijbelteksten aantonen. De gemeenteleden worden geholpen, om deze daad van gehoorzaamheid te volgen, door het geven van bijbels onderwijs.

Als iemand tot het besluit is gekomen, geeft hij dit te kennen aan een van de oudsten.Na samen over de inhoud en motieven te hebben gesproken, wordt er een datum vastgesteld en maakt degene die gedoopt wordt dit zelf bekend in de eredienst.Voordat we dopen, terwijl we in het water staan, wordt de volgende vraag aan de dopeling gesteld: "geloof jij dat de Heere Jezus aan het kruis is gestorven voor jouw zonden en dat Hij jouw Heer en Redder is?" Zo kunnen de omstanders ervan getuigen zijn dat hier daadwerkelijk een volgeling van Jezus gedoopt wordt.

In de doopdienst geeft de dopeling een getuigenis en wordt deze gedoopt in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest (Mat 28:19)