Opdracht en doel

Opdracht en doel van de Christengemeente Midden-Limburg


De Gemeente was al in Gods gedachte voor de grondlegging der wereld. De gemeente zoals deze na de pinksterdag ging functioneren, is niet zoals dit in onze tijd vaak gezien wordt een instituut of gebouw. De gemeente van Jezus Christus is een organisme dat leeft. Dit komt duidelijk tot uiting in de benaming voor de gemeente in de Bijbel. De gemeente van Jezus Christus wordt o.a kudde; het huis van God; bruid van het Lam; het Lichaam van Christus, genoemd. Het zijn de gelovigen tezamen, die door bekering en het aanvaarden van Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser, Redder en Heer, samen de gemeente van Jezus Christus vormen en elkaar willen dienen. De Heere Jezus is ook voor de Gemeente gestorven (Handelingen 20:28), Hij heeft zijn Geest gestuurd en Hij komt voor de Gemeente terug. Als Eigenaar van de Gemeente heeft Hij de opdracht al vastgelegd en dit kunnen en mogen wij niet veranderen; de stijl mag veranderen maar de inhoud niet.

Er zijn 2 belangrijke uitspraken van Jezus die hier uitdrukking aan geven, namelijk:


Het grote gebod:
Mat 22:37-40
U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.


De grote opdracht:
Mat 28:19,20
Ga dan heen, onderwijs al de volken , hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hen lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.


Uit deze twee verzen kun je 5 opdrachten voor de gemeente formuleren.
1. God liefhebben met je hele hart : Aanbidden
2. Je naaste liefhebben als jezelf : Dienen (Diaconie en Gemeenschap)
3. Ga heen en maak discipelen : Evangeliseren en Zenden
4. Leer te onderhouden : Discipelschap


Deze opdrachten Aanbidden, Dienen, Evangeliseren en Zenden, Discipelschap en Gemeenschap willen wij in het leven van elke gelovige ontwikkelen en daarmee in de gemeente Het waren juist deze opdrachten die de eerste gemeente, beschreven in Handelingen 2:1-47, kenmerkten.


Deze kenmerken kunnen als volgt worden samengevat:

Het VVV-principe: Wij strekken ons er naar uit dat mensen

“Jezus vinden, volgen en verkondigen”.


In dit proces is er sprake van groei in toewijding van de gelovige aan de Here Jezus en daarmee ook aan de gemeente van Jezus Christus.