December 2011

Bulletin Date: 
maa, 05/12/2011

Geliefde broeders en zusters,

We kijken terug op een bijzondere tijd van bidden en vasten. De laatste weken staan deze thema´s ook centraal in de prediking op zondagmorgen. Voordat we naar Stokershorst gingen om samen te bidden en te vasten hebben we nagedacht over onze motieven.

Het is zo belangrijk voordat we bidden en vasten om te onderzoeken wat onze motieven zijn. Iets wat op zichzelf goed is, kan in Gods ogen waardeloos worden als het uit verkeerde overwegingen gedaan wordt.

Zo'n voorbeeld vinden wij in Jesaja 58:3 namelijk een uitspraak van teleurgestelde godsdienstige mensen:

Waarom vasten wij, en Gij ziet het niet aan, waarom kwellen wij onze ziel, en Gij weet het niet? (St. vert.)

Prompt kwam het antwoord uit de hemel: Ziet, ten dage, wanneer gijlieden vast, zo vindt gij uw lust

Zou dit het vasten zijn, dat Ik verkies, een dag, waarop de mens zichzelf verootmoedigt: dat hij zijn hoofd laat hangen als een bieze en zich rouwgewaad en as tot een leger spreidt? Noemt gij dat een vasten, dat een dag die de HERE welgevallig is?(St. Vert.).

Het vasten van de godsdienstige mensen in de tijd van Jesaja werd ondanks alle vertoon van vroomheid gemotiveerd door eigen belang. Het hoogste motief om te vasten is mijns inziens een vasten voor God. Voor Hem alleen Zacharia 7:5 vind ik een van de mooiste motieven om te vasten:

wanneer gij .. hebt gevast….., hebt gij dan inderdaad voor Mij gevast?

Een vasten voor God.

Het is de meest verheven opvatting over vasten, dat dit aanbidding van de Heere God, een dienst aan Hem is, en pas in de tweede plaats erop uit is onze geestelijke doelstellingen te verwezenlijken. Ik citeer uit een gedeelte van een preek van John Wesley, een bekende opwekkingsprediker 1703–1791, over vasten:

Laat het allereerst voor de Heer gedaan worden, met het oog alleen op Hem gericht. Laat onze enige bedoeling hiermee zijn, onze hemelse Vader te verheerlijken; ons verdriet en onze schaamte uit te spreken over onze veelvuldige overtredingen van Zijn Heilige Wet; …Laten wij ervoor waken dat wij niet denken met ons vasten iets van God te verdienen. Hiervoor kunnen wij niet genoeg gewaarschuwd worden; immers wij allen hebben een diep geworteld verlangen onze eigen gerechtigheid te verzekeren, zelf onze redding te bewerken, in plaats van Gods genade voor onze schuld te aanvaarden. Vasten is niet meer dan een door God aangewezen weg, om op Zijn onverdiende goedertierenheid te wachten. Zó heeft Hij - zonder enige verdienste onzerzijds - beloofd Zijn zegen te schenken.

Samengevat kunnen wij zeggen, dat het vasten dat God verkiest, een vasten is waartoe Hij ons leidt; dat voor Hem gedaan wordt, om Hem te dienen, te eren en te verheerlijken; een vasten bestemd om Zijn soevereine wil ten uitvoer te brengen.

In de samenkomsten op Stokershorst werden we o.a. bepaald bij loslaten. Loslaten van zekerheden die geen zekerheden zijn. Loslaten van soms zelfs mensen of dierbare zaken omdat ze onze relatie met de Heere Jezus in de weg zitten. Ook stonden we een samenkomst stil bij onrecht wat iemand wordt aangedaan en waar je de gevolgen in je leven van moet dragen. We baden voor degene die dit aangaven, voor troost in de rouwverwerking waarmee dit vaak gepaard gaat. We hadden een zeer intensieve gebedstijd voor familieleden, de kinderen in de gemeente, onze zieken en ouderen, de vreemdelingen in ons midden. Het was een vasten en bidden met een uitzien naar de komst van de Koning. Een diep verlangen om het evangelie te kunnen delen met onze omgeving.

Terugziend was dit een geweldig zegenrijke tijd waar God in ons midden sprak, troostte en bemoedigde. Verwachtingsvol kijken we uit naar wat Hij in zijn genade in ons midden en in onze omgeving gaat doen tot verheerlijking van Zijn Naam.

Gods zegen gewenst,

Miel