Augustus 2013

Bulletin Date: 
vri, 16/08/2013

Geliefde broeders en zusters,

elk jaar bidden we voor een jaar thema en een daarbij behorende jaar tekst. Het doel wat we als oudsten hiermee hebben is dat God in dat jaar dit thema in de gemeente en in ons persoonlijk leven verdiept en gestalte geeft. Voor het jaar 2013 werden we als oudsten bepaald bij het jaar thema “Hebt elkander lief” met als jaartekst 1 Joh.4:11 “Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben”.

Een van de kenmerken van een plaatselijke gemeente is dat mensen die daar samenkomen elkaar lief hebben en dat uit zich o.a. door dat ze voor elkaar zorgdragen. Als u in uw omgeving rondkijkt dan wordt u omgeven door behoeftige mensen. Miljoenen mensen hebben het moeilijk door eenzaamheid, leegte, gebrokenheid, gebroken gezinnen, armoede, vooroordelen en nog veel meer problemen. De gemeente van Jezus Christus heeft in de 2000 jaar geschiedenis hier op verschillende manieren op gereageerd.

  • Soms werd de gemeente actief betrokken bij sociale acties, zonder echt gericht te zijn op de geestelijke bediening door verkondiging van het evangelie.

  • Er zijn andere momenten geweest waarin de nood als het ware werd ontkend of vergeten. Men ging ervan uit dat de verkondiging van het evangelie de enige verantwoordelijkheid is die de gemeente had.

Als we naar de Heere Jezus kijken dan predikte Hij het evangelie maar tegelijkertijd zorgde Hij praktisch voor mensen om hem heen en gaf Hij enorm veel liefde, barmhartigheid en genade. De eerste gemeente in Handelingen deed daarom ook beiden met het gevolg dat er over de gemeente staat geschreven in Handelingen 4:34 “want er was ook niet één behoeftige onder hen”. In een andere vertaling staat “er was niet één die gebrek leed”. Dit slaat niet alleen op de materiële behoefte van mensen maar ook geestelijk, sociaal en emotioneel. In een zorgende gemeente staat Christus centraal en tegelijkertijd wordt aandacht geschonken aan de noden van de gelovige zelf. Deze zorg voor de ander is namelijk een gevolg van dat Christus centraal staat.

Als ik preken voorbereid heb ik het volgende steeds voor ogen:

  • Staat Christus centraal en heb ik de werkelijke noden van de mensen in de gemeente in gedachte

  • Is het gevolg van het onderwijs dat de leden van onze gemeente worden toegerust om elkaars lasten te dragen en elkaar te dienen?

We hebben de gemeente zo ingericht dat er ook zorg voor elkaar gedragen kan worden. We hebben op zondag de grote samenkomst, de eredienst. En we hebben de samenkomsten aan huis, de huiskringen en bidstonden, waar we op elkaar acht slaan, voor elkaar zorg kunnen dragen, voor elkaar bidden.

In gesprek met de kringleiders blijkt dat de betrokkenheid in deze huiskringen terug loopt. Het is goed om met elkaar op de gemeente vergadering en in de huiskringen te spreken wat de reden hiervan is. Goed functionerende huiskringen zijn essentieel voor de zorg voor elkaar. In de eerste gemeente kwamen de broeders en zusters samen in een grote samenkomst maar ook aan huis. Ik kan mij niet indenken dat het getuigenis van wat deze gemeente uitging “want er was ook niet één behoeftig onder hen” zonder goed bezochte huiskringen mogelijk zou kunnen zijn.

Laten we met elkaar bespreken hoe belangrijk de huiskringen zijn, laten we hierover spreken zodat we ons op nieuw bewust worden hoe belangrijk deze huis samenkomsten zijn om voor elkaar zorg te dragen, voor elkaar te bidden, op elkaar toe te zien. Kunt u zich indenken, stel je dat eens voor wat dit zou betekenen voor Gods heerlijkheid en glorie en voor Roermond e.o. dat we als gemeente bekend zouden staan als een gemeenschap “waar niet een behoeftig is onder hen”

Gods rijke zegen gewenst,

Miel