April 2014

Bulletin Date: 
woe, 16/04/2014

p { margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; page-break-before: auto; }p.western { font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt; }a:link { }

Geliefde broeders en zusters,

Gods koninkrijk kan op twee manieren groeien. In de gemeenten en in evangelisatie programma´s ligt de nadruk meestal op het uitgaan zoals in het grote zendingsgebod beschreven van Mattheus. 28:19 “Ga dan heen, onderwijs al de volken” Er wordt, terecht, veel tijd en energie gestopt in het opleiden van zendelingen. Er wordt veel nagedacht over hoe kunnen we nu niet kerkelijke mensen bereiken.

Psalm 78: 5-7 bepaald ons bij de tweede manier. “Hij heeft onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen; zodat zij hun hoop op God stellen.

Jaren geleden toen we nog zelf kleine kinderen hadden luisterde ik naar een preek van Floyd Mc Clung, hij was toentertijd directeur van Jeugd met een Opdracht en deze preek heeft mijn leven veranderd. Met name een zinnetje uit de preek wat bij mij insloeg als een bom. In Mattheus 16:26 staat “want wat baadt het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt”. In die preek zei Floyd “wat baadt het mij de hele wereld te winnen en schade te leiden aan mijn gezin”.

We kunnen ons druk maken over de buren, de mensen die wonen in onze straat, ons dorp, Limburg, Nederland en de wereld maar de eerste roeping zijn de kinderen. Kinderen in onze gezinnen, kinderen die door de gezinnen aan de gemeente zijn toevertrouwd. Het is zo belangrijk dat we beseffen dat God geen kleinkinderen heeft. God heeft alleen kinderen, die door wedergeboorte, door hun eigen geloof in Jezus Christus, behouden worden. Kinderen moeten tot het besef komen dat ze hun eigen zondigheid onder ogen zien en dat ze een Redder nodig hebben. Ieder kind dient tot berouw over haar of zijn zonde te komen en tot overgave. Het is, als ouders, zeer onverstandig om te denken dat dit wel los zal lopen, dat dit wel vanzelf zal gaan. Psalm 78 roept de ouders en met name de vaders op het evangelie aan hun kinderen bekend te maken.

Daarom is dit zo belangrijk dat er in onze gezinnen niet alleen de christelijke leer verkondigd wordt maar dat er een christelijk leven geleid wordt want dat maakt indruk op kinderen. Het is het leven van papa en mama met Christus wat een onuitwisbare indruk maakt, niet de leer van Christus.

Soms hebben ouders de illusie dat hun kinderen in een “neutrale maatschappij” opgroeien. Onze maatschappij is niet neutraal. In de top 10 van kinderboeken staan 3 zeer occulte boeken. Er wordt op school seksueel onderwijs gegeven waar ik zelf van walg omdat het zéér schadelijk is voor onze kinderen.

Rietje had deze week een ontmoeting met een vrouw uit onze straat. Zij vroeg vroeg aan Rietje of ze niets had gehoord van de “lente kriebels” op school. De juffrouw van groep 7 en 8 had een rood koffertje en daarin waren voorbehoedsmiddelen die ze kinderen liet zien en toelichtte hoe ze deze moesten gebruiken. Let wel kinderen van groep 7 en 8 in de leeftijd van 11 en 12 jaar. De mevrouw die Rietje aansprak was helemaal van slag en wist niet wat ze ermee aan moest.

In Jesaja 10:14 wordt een geestelijke macht beschreven. Hierover staat het volgende geschreven: “Mijn hand vond, als was het een vogelnest, het vermogen van de volken. En zoals men verlaten eieren bijeenraapt, raapte ík de hele wereld bijeen. Niemand was er die zijn vleugel verroerde, die zijn snavel opende of die ook maar piepte.

Het vermogen van de volkeren zijn de kinderen. Deze macht grijpt naar de verlaten eieren en raapt de hele wereld bijeen. Niemand verroert zijn snavel. Dokter Corrie kan haar gang gaan op de basis school. Dokter Corrie is een tv programma wat kinderen op de basis school werd aangeboden als seksuele opvoeding. Het advies van dokter Corrie aan de kinderen van 11 en 12 jaar in haar eerste les was: als je verkering hebt en je gaat vrijen moet je een condoom gebruiken. Deze kinderen weten niet dat seksuele gemeenschap door God gegeven is binnen het kader van een huwelijksverbond. Het wordt hun niet geleerd en wat ze zien en horen zal hun fataal worden als ze dit toepassen.

Laten we als gezinnen wel onze snavel openen en piepen. Laten we als gemeente onze snavel openen en piepen en elkaar hierin aanmoedigen. Het gaat om ons vermogen aan ons in deze generatie toevertrouwd.

Ik bid dat deze nieuwsbrief er toe zal leiden dat we in de gezinnen gebeden en nagedacht wordt over: waar staat mijn zoon en/of dochter in zijn of haar geloof? Passen we als ouders Psalm 78 toe en hoe doen we dit dan? Zijn we samen, de ouderen onder ons, alleen gaanden, degene die verkering hebben en de weduwen een voorbeeld voor onze kinderen waarin we met grote vrijmoedigheid kunnen zeggen volg ons na, want wij volgen Christus?

Het tweede wat ik wil bereiken is dat we bidden voor het kinderwerk in onze gemeente. Ik ben erg onder indruk van de visie en toewijding in het kinderwerk. Dat hier diep het besef leeft dat het gaat over eeuwig leven of eeuwig dood. Vraag er naar wat er gebeurd in het kinderwerk, spreek Stephan en/of Petrie aan. Ga eens na de eredienst naar boven voordat u koffie drinkt. Boven is elke zondag nog een andere eredienst gaande en deze broeders en zusters zijn met uw en ons vermogen bezig.

Gods zegen gewenst,
Miel