April 2012

Bulletin Date: 
zat, 07/04/2012

Geliefde broeders en zusters,

Als Jezus afscheid neemt van de discipelen, belooft Hij dat Hij de Vader zal bidden, “en de Vader zal u een andere “Parakleton” geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid”. Het is een geweldige troost dat ons de Heilige Geest gegeven is.

Dit Griekse woord “Parakleton” is moeilijk te vertalen omdat het zo veelomvattend is. Je ziet dan ook terug in verschillende vertalingen die elk een ander woord gebruiken om een bepaald aspect te benadrukken. Zo wordt vertaald met Trooster, Pleitbezorger, Helper, Advocaat, Iemand die jullie bijstaat. De letterlijke betekenis van dit woord is “Erbij geroepene”, een Persoon die erbij geroepen wordt om je bij te staan.

In elke fase van onze “geestelijke groei” staat de Heilige Geest ons bij. Als iemand wedergeboren wordt begint God in ons een werk om ons te vormen naar het beeld van Zijn Zoon. Op de studiedag met Henk Binnendijk vertelde Henk een prachtig verhaal:

Michelangelo, een geweldige kunstschilder en beeldhouwer, kreeg eens de vraag gesteld hoe hij het toch deed om van een groot marmer blok met al het hakken en schuren, hard werken en polijsten na verloop van tijd hieruit een prachtig paard te creëren. Michelangelo antwoordde toen, dat is niet zo moeilijk. Dat paard zit er al in. Je moet alleen weg hakken wat niet paard is.

Dit is een proces wat ook wij meemaken die wedergeboren zijn. God hakt alles wat niet Jezus Christus is weg. Dat kan soms een pijnlijk proces zijn, maar het resultaat is overweldigend.

In een preek beschreef ik het proces van geestelijke groei en toewijding als volgt:

  • We ontdekken wie Christus is (bijv. bezoeker van onze gemeente)

  • Groeien naar Christus toe (ledemaat worden van onze gemeente)

  • Volgen van Christus (discipel)

  • Christus centraal (dienaar)

 

Dit is geen kwalificatie van de persoon maar een beschrijving in welke groeifase iemand is. Zo zijn de kinderen van een gezin ook in verschillende groeifasen van verantwoordelijkheid, maar elk kind is gelijkwaardig en zeer geliefd.

Wat blijkt is dat veel broeders en zusters blijven hangen in leerling zijn (discipelschap). Ja zelfs dat uit onderzoeken blijkt dat in de groeifase van discipelschap naar dienaar, het grootste percentage is wat het op den duur laat afweten. We willen leerling zijn en blijven maar komen niet tot de stap om te dienen in de gemeente. Het gevolg is dat veel werk op de schouders van weinig mensen terecht komt. Waar we ons naar willen uitstrekken is dat iedereen groeit van bezoeker naar dienaar. Dienaar zijn is bij uitstek wat het karakter van Jezus Christus tot uitdrukking brengt, zo indrukwekkend beschreven in Filippenzen 2. Als gemeente willen we erop gericht zijn dat iedereen tot zijn doel komt, dat de Trooster alles weggehakt wat niet Jezus Christus is om God te aanbidden en te dienen. Dit is visie: zien wat God ziet.

Mensen komen binnen als een blok gewapend marmeren blok en de Heilige Geest maakt van hun een persoon die liefheeft, blijdschap kent, vrede brengt, vriendelijk is, goed is, geloof heeft, zachtmoedig met mensen om gaat en zich zelf beheersen kan. Wat een wonder!

Gods rijke zegen gewenst,

Miel