Juni 2014

Bulletin Date: 
maa, 07/07/2014

Geliefde broeders en zusters,

Verhuizen naar een ander onderkomen, waar we de komende jaren onze erediensten zullen houden op zondagmorgen, is ook een moment van bezinning, een moment van terugzien en vooruit zien. Op 15 juni hadden we de eerste samenkomst en we hebben toen in de preek overdacht: wat is onze missie en wat zijn onze waarden (kenmerken) als Christengemeente te Roermond?
Als ik dit in deze nieuwsbrief verwoord en er twee A4-tjes voor nodig zijn, dan loop ik de kans dat u het begin en einde misschien leest en de brief ter zijde legt. Toch hoop ik dat u de rust neemt om deze nieuwsbrief in zijn geheel te lezen daar dit de richting zal zijn waar we ons verder in willen verdiepen. Ik heb steeds de hoop dat als een van onze gemeenteleden gevraagd wordt: wat is nu kenmerkend voor de gemeente waar u samenkomt? Dat u, wat in deze brief staat, in eigen woorden weet te antwoorden. Meer nog zal zijn als u dit niet alleen verwoord maar mee gestalte geeft en hiervan genieten kan. Want waar het hart van vol is daar loopt de mond van over.
Het grote doel van onze gemeente is samengevat in een Naam en drie werkwoorden. Je vindt dit op elke sheet, naambord en briefpapier verwoord. Christengemeente te Roermond: Jezus vinden, volgen en verkondigen. Onze missie is dat mensen hun bestemming vinden. De antwoorden vinden op drie zeer essentiële vragen.
Waar kom ik vandaan?  Een vraag die betrekking heeft op onze identiteit.
Wat doe ik hier? Een vraag naar het doel van dit leven hier op aarde.
Waar ga ik naar toe? Een vraag naar onze bestemming.
We zijn ervan overtuigd dat de antwoorden op deze vragen te vinden zijn in één Persoon n.l. Jezus Christus. We willen mensen helpen om Hem te vinden en hun leren Hem te volgen en door van binnen uit te veranderen, daardoor een getuigenis te zijn wat Hem verkondigd door een veranderd leven.
Hoe willen we dit bereiken? Wat zijn nu de waarden ( kenmerken) van de Christengemeente te Roermond.

Hiervan is een prachtig 4 luik gemaakt
Hierin wordt uitgedrukt wat we willen bereiken.
1. We willen mensen helpen in hun geestelijke groei.
2. We willen een gemeente zijn zoals Gods woord dit beschrijft: een huisgezin Gods.
3. Liefde voor mensen dichtbij en ver weg.
4. Het beste voor de Koning geven.

1. Geestelijke groei
De belofte die God ons gegeven heeft is, dat als we Christus gevonden hebben, dat Hij ons zal vormen naar het beeld van Zijn Zoon. We willen graag dat bezoekers van onze gemeente Christus vinden, gaan deelnemen door Hem te volgen en discipelen worden. Uiteindelijk dienaars worden en dat het karakter van Christus door hun leven zichtbaar wordt. Dat broeders en zusters hun gaven kennen en deze inzetten tot opbouw van de plaatselijke gemeente en tot eer van God. Deze groei bezoeker naar dienaar is niet een kwalificatie van goed, beter het best maar een groei naar karakter en groei naar geestelijke volwassenheid. We willen dit bereiken door samenkomsten van hoge kwaliteit, waar Christus centraal staat. Excellent, indrukwekkend kinderwerk, welkom en goede koffie en ontmoetingen na de samenkomst.

2. Huisgezin Gods
We willen een huisgezin Gods zijn waar mensen zich welkom, geliefd, aanvaard en vergeven weten. Genezing vinden in hart, ziel en lichaam rondom het kruis. Mensen die soms zo geschonden zijn, afgewezen, verwond en misschien nooit ervaren hebben een thuis te hebben, een warm geestelijk thuis te geven. De huiskringen spelen hierin een centrale rol. Kerk zijn betekent relaties bouwen. Relatie met God en met broeders en zusters verdiepen en dat willen we doen in de huiskringen. Kleine groepen die thuis samenkomen en met elkaar delen, elkaar dienen, met en voor elkaar danken, Gods woord willen doorgronden en samen feest vieren (dineren). De zogenaamde 5 d´s

3. Kenmerk is liefde
Liefde voor mensen dichtbij en ver weg. Door van binnen uit te veranderen naar het beeld van Christus ga je mensen met de ogen van Christus bekijken. Ga je mensen liefhebben omdat Hij ze lief heeft. Dit is niet een actie maar een manier van leven. Het viel mij laatst op dat veel broeders en zusters in de zorgsector werken, artsen, verpleegkundigen, werken bij de thuis zorg, voedselbank, mantelzorg, basis school, universiteit. Mensen lief hebben niet als een actie maar een bewust besluit. Lief hebben met een onvoorwaardelijke liefde. Ook al voldoet de ander niet aan de voorwaarde toch zal ik hem liefhebben. Niet alleen van dicht bij maar ook in Albanië, Israël, Argentinië, België, Luxemburg. Door de gemeenten waar we mee samen werken en gemeenschap hebben.

4. Het beste geven
We willen dit alles samenvoegen tot een groot boeket voor de Koning der Koningen. We willen Koning Jezus alleen het beste geven. Het hoogst haalbare omdat deze Koning niets minder verdiend. In 2 Samuel 24:24 doet David een hele krachtige uitspraak als iemand hem iets aanbiedt wat David dan aan God zou kunnen geven. “Maar de koning zei tegen Arauna: “Nee, ik wil het beslist voor de volle prijs van u kopen, want ik wil de HEERE, mijn God, geen brandoffers brengen die niets kosten.”

We willen God en de Heere Jezus niets aanbieden wat ons niets kost. Ons motief is dat de Heere Jezus een ontelbare, onschatbare eeuwige prijs betaald heeft voor onze verlossing, onze vergeving en verzoening met God. Hij heeft zich vernederd tot de kruisdood. En omdat Hij dit deed heeft God Hem boven mate verhoogd en een Naam boven alle naam geschonken opdat in de Naam van Jezus zich elke knie zou buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader.

Dit willen we leven en gestalte geven. Het is een lange brief geworden in de hoop dat u hem tot het einde zou lezen. In de hoop dat u hierin zich wil geven om dit samen gestalte te geven in ons midden. We zijn er van overtuigd dat als we groeien in de relatie met de Heere Jezus, we zullen groeien in de relatie met elkaar en dat God aan dit huisgezin mensen zal toevoegen tot eer en glorie van Zijn Zoon Jezus.

Gods rijke zegen en een fijne vakantie periode toegewenst.
Miel