Avondmaal

Inleiding.

In Handelingen 2: 42 wordt het avondmaal vieren genoemd als een van de kenmerken van de eerste gemeente. Hier staat: en zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Wij kunnen de avondmaalsviering niet losmaken van de andere activiteiten die hier als kenmerk worden genoemd voor het leven van de Gemeente: het luisteren naar de verkondiging van het Woord van God, het onderhouden van de onderlinge gemeenschap en het samen bidden. Deze dingen horen bij elkaar en ze zijn alle vier typerend voor het gezamenlijke christelijke gemeenteleven.

Kernteksten:

Matt. 26:26-29 Marc.14:22-25 Luk.22:14-23 Joh.13:1-30

1 Kor. 10:14-17

1 Kor. 11:23-34

Betekenis van het Avondmaal.

De betekenis van het avondmaal kunnen wij het beste onthouden door de volgende gedachte:

Bij de viering van het avondmaal:

  • Kijken wij terug.
  • Kijken wij naar ons zelf.
  • Kijken wij om ons heen.
  • Kijken wij vooruit.

Wie heeft het avondmaal ingesteld.

De Here Jezus is Zelf de Insteller geweest (Matteüs 26:26‑29). Hij brak het brood, een symbool van de eenheid van de gelovigen in het lichaam (I Kor. 10:17). Er was een beker, waaruit allen dronken.

Het Avondmaal is dus geen instelling van een gemeente. Jezus zelf heeft het ingesteld.

Voor wie?

Zij die horen bij het Lichaam van Christus en dit waardig vieren.

(1Kor. 10:14-17 en 1 Kor.11:23-34).

Wij vieren in principe elke eerste zondagavond van de maand in een speciale samenkomst om 19:30 avondmaal.

Gasten, vrienden van de gemeente en kinderen die met ons avondmaal willen vieren - hoe gaan wij hiermee om?

Avondmaal gekoppeld aan de plaatselijke gemeente.

In Handelingen 2:42 wordt de avondmaalsviering genoemd als een van de kenmerken van de eerste gemeente. Hier staat: en zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Wij kunnen de avondmaalsviering niet losmaken van de andere activiteiten die hier als kenmerk worden genoemd voor het leven van de Gemeente: het luisteren naar de verkondiging van het Woord van God, het onderhouden van de onderlinge gemeenschap en het samen bidden. Deze dingen horen bij elkaar en ze zijn alle vier typerend voor het gezamenlijke christelijke gemeenteleven. Het is in een gemeente niet juist om uitsluitend samen te komen voor de prediking of gebeden en andere aspecten niet toe te passen.

Dit betekent echter ook dat als iemand christen is en niet bij een plaatselijke gemeente is aangesloten, dat deze 4 aspecten in zijn leven ontbreken. De eerste prioriteit is dan ook om een thuis te vinden en aan alle 4 aspecten te werken.

Bent u lid van een plaatselijke gemeente en kunt u belijden dat Jezus uw persoonlijke verlosser en redder is, dan mag u van harte deelnemen aan het avondmaal.

Gasten worden in de avondmaalsamenkomst gevraagd dit kenbaar te maken.

Kinderen aan het avondmaal.

Paulus zegt in 1 Kor.10:15 - “Ik spreek als tot verstandige mensen; beoordeelt u wat ik zeg”. Vervolgens deelt hij iets over het avondmaal.

Hij verwacht van de gelovigen te Korinthe dat zij geestelijk inzicht bezitten in de dingen die hij hier aan de orde stelt.

Ook een belangrijk aspect is dat een kind in staat moet zijn zichzelf te beproeven (1 Kor 11:28) en de verantwoordelijkheid aan kan en de consequenties die hieraan verbonden zijn (1 Kor. 11: 28-32). Er is dus onderscheidingsvermogen nodig, een bepaalde geestelijke rijpheid, om op gepaste wijze aan het avondmaal deel te nemen. De ouders dragen voornamelijk de verantwoordelijkheid om dit te toetsen. De gemeente d.m.v de oudsten, dragen hier echter ook de verantwoordelijkheid als zij van mening zijn dat het kind deze verantwoordelijkheid niet aan kan of er nog niet aan toe is. Dit wordt dan in eerste instantie bij het kind getoetst en met de ouders besproken.